MĚSTSKÁ REALITNÍ s.r.o. se kromě klasické realitní a obchodní činnosti zabývá prováděním veřejných dražeb, a to na základě koncesní listiny, která nás opravňuje tyto veřejné dražby provádět.

Tímto Vám nabízíme komplexní služby v oblasti veřejných dražeb, a to jak dražeb dobrovolných tak i dražeb nedobrovolných. V obou případech se jedná o nejefektivnější a zároveň dostatečně transparentní způsob prodeje movitého i nemovitého majetku vhodný jak pro správce konkursních podstat, zástavní věřitele, vůči nimž dlužník přestal plnit své povinnosti, tak i pro právnické a fyzické osoby. Ve své podstatě převažuje dražba anglického typu, kde se draží od nejnižšího podání směrem nahoru, kdy dražiteli s nejvyšší nabídkou je licitátorem udělen příklep.


MĚSTSKÁ REALITNÍ s.r.o. zajistí

  • kompletní právní poradenství a servis, tzn. bezproblémový průběh dražby, splnění zákonných podmínek dražebníkem, navrhovatelem dražby, účastníky dražby, včetně vypracování veškeré dokumentace potřebné k realizaci dražby a převodu předmětu dražby v souladu s platnými právními předpisy zejména jde o dražební řád, čestné prohlášení účastníka dražby, zápis do dražby a přidělení dražebního čísla, dražební vyhláška, smlouva o provedení dražby, protokol o provedené dražbě, potvrzení o nabytí vlastnictví předmětu dražby, protokol o předání předmětu dražby vydražiteli, protokol o výtěžku dražby, apod.
  • zákonem stanovenou povinnost zveřejnit dražební vyhlášku způsobem vzhledem k předmětu dražby v místě obvyklým např. na úřední desce okresního nebo obdobného úřadu v místě konání dražby v místním tisku, jde - li o nemovitost zveřejnění též na internetu na tzv. Centrální adrese apod.
  • prohlídku předmětu dražby v souladu s platnými právními předpisy.
  • dražební místnost, účast notáře a veškeré technické zázemí ke zdárnému provedení dražby.


    Odměna dražebníka

  • Odměna dražebníka se sjednává dohodou, v případě, že je navrhovatelem správce konkursní podstaty výše odměny dražebníka nesmí překročit 10% z ceny dosažené vydražením nejvýše však 1.000.000 Kč zvýšených o 1% z ceny dosažené vydražením přesahující 10.000.000 Kč.
  • Náklady dražby - výše uvedená odměna dražebníka popř. náklady účelně vynaložené dražebníkem na materiální a organizační zabezpečení přípravy a průběh dražby jsou vždy hrazeny až po úspěšném zakončení z výtěžku dražby. Je-li dražba zmařena vydražitelem, použije se na uhrazení nákladů dražby dražební jistota tohoto vydražitele.